Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Reland

Artikel 1: Algemeen
1.1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Reland: Handelsnaam van Buitengoed Planontwikkeling BV ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63631997. Cliënt : de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Reland.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Reland, alsmede op de tussen Reland en de cliënt en/of leverancier gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Reland overeenstemming bereikt is.
1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Reland en cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Reland het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Reland en de cliënt indien deze een aanbieding van Reland on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.
2.2 Alhoewel Reland de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Reland en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: voorwaarden over diensten
I Adviesdiensten
Op al onze adviesdiensten zijn de voorwaarden van DNR2011 van toepassing.

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht
1.Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.
2. Reland draagt zorg dat de cliënt beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Reland, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
3.Indien Reland iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan Reland gericht stuk, ontbeert Reland het recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.
4.Tenzij anders overeengekomen staan cliënt uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
- bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
- besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- advies over en het voeren van onderhandelingen;
- begeleiding bij de afwikkeling.
5. Reland onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat Reland aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Reland met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. Reland opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt Reland tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers een overeenkomst tot stand, dan kan Reland in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op courtage ontlenen.
6.De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Reland in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
7.De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Reland bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. 
8.Indien een opdrachtgever aan verschillende dienstverleners opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze dienstverleners overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze dienstverleners daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
9.Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door
- vervulling door Reland;
-intrekking door de opdrachtgever;
-teruggaaf door Reland.
10.Reland heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door Reland is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
- de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
- verstoring van de relatie tussen Reland en opdrachtgever.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Reland respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, houdt de totstandkoming van deze overeenkomst geen vervulling van de opdracht in.

Artikel 4: Prijzen / tarieven en betaling
4.1 De door Reland in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Reland behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Reland, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Reland zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Reland niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Reland aan de cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Reland niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Reland door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
5.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Reland.
5.3 Reland heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Reland opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
5.4 Indien Reland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Reland gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
6.1 De informatie die Reland verstrekt mag alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reland producten van Reland te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7: Reclames / Aansprakelijkheid
7.1 Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Reland geleverd product of dienst, dienen door de cliënt terstond aan Reland schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Reland geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door cliënt.
7.2 Reland controleert op hoofdlijnen de juistheid van de informatie over het aangeboden product of andere soort informatie van derden, en is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een onjuiste informatie.
7.3 De aansprakelijkheid van Reland ten opzichte van cliënt en of opdrachtgever voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Reland. is beperkt tot het door cliënt aan Reland verschuldigd factuurbedrag.

Artikel 8: Diversen
8.1 Reland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9: Toepasselijke recht en geschillenregeling
9.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reland is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Reland en cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.


Privacyverklaring

1.  Algemeen
Alle gegevens die u aan Reland toevertrouwt of gegevens die Reland over u verzamelt, gebruikt Reland zorgvuldig en behoorlijk en houdt zich daarbij aan de wet en de relevante regelgeving. De gegevens die Reland over u verwerkt, worden hierna aangeduid als "uw gegevens".

2.  Verwerking van persoonsgegevens
Reland gebruikt uw gegevens: 1. voor het leveren van haar diensten zoals het melden van ontwikkelingen, wijzigingen in de dienstverlening, facturering en incassering, nieuwsbrieven verband houdende met haar diensten en dergelijke; 2. voor het aan u sturen van reclame of andere informatie van haarzelf en van andere; op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde derden; 3. om deze te analyseren om aan u reclame te sturen en andere informatie op uw profiel te laten aansluiten; 4. voor het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Reland kan uw gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van de doeleinden hierboven genoemd. Reland kan uw e-mailadres aan de volgende derden verstrekken: 1. tot het Reland concern behorende bedrijven, ook indien die bedrijven nu nog niet tot haar concern behoren;
2. bedrijven die het bestand of delen daarvan bewerken of laten bewerken. Bijvoorbeeld door dit te analyseren of om een verzendingen bestaande uit reclame of andere informatie te verzorgen 3. bedrijven die zich aan de e-mailcode en de wet houden en die alleen reclame of andere informatie via e-mail aan u zullen sturen na uw toestemming voor toezending van die specifieke reclame.

3.  Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Reland gebruikt cookies om haar website te verbeteren en om advertenties te tonen. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
•Wij plaatsen diverse soorten cookies en ook derden plaatsen cookies via onze website.
•U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het "help" menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Reland geen gebruik kunt maken.

4.  Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

5.  Vragen en/of verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar info@reland.nl. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt om reclame aan u te sturen, kunt u dat gebruik laten blokkeren. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@reland.nl. Als u geen reclame via e-mail meer wenst te ontvangen kunt u u ook met de hyperlink onderin het e-mail bericht afmelden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hulp nodig?
085 - 043 1949